Retsmedicinsk obduktion som et redskab til bedre statistik vedr. dødsmåde og dødsårsag, samt bedre sundhedspleje. Sammenligning af praksis i Danmark og Finland.

Seija Ylijoki-Sørensen. Ph.d.-stipendiat, 1.reservelæge, Retsodontolog

Danmark og Finland er sammenlignelige hvad angår politik, økonomi og befolkningsgrundlag. I begge lande dør der årligt ca. 50.000 personer, og heraf er ca. 4.000 unaturlig død, hvilket iflg. lovgivningen i begge lande medfører, at der skal afholdes retslægeligt ligsyn. Endvidere kan ca. 5.000 dødsfald årligt betegnes som uventet død eller dødsfald, som ikke skyldes sygdom eller lign. Ved sammenligning mellem de nordiske lande har Finland den højeste frekvens af retsmedicinske obduktioner på ca. 24 % af alle dødsfald, mens frekvensen i Danmark er 2,5 – 3 %. Dermed har Danmark den laveste frekvens blandt de nordiske lande, mens Finland har den højeste. Tidligere undersøgelser har vist, at uden retsmedicinsk obduktion bliver dødsmåde i 5-10 % oplyst forkert og dødsårsag bliver oplyst forkert i 30-35 % i dødsstatistikken.På grund af den lave retslægelige obduktions frekvens i Danmark kan man frygte, at den statistik, som sundhedspolitisk bruges til at lave strategier om forebyggelse vedr. sygdom, ulykke, selvmord, evt. drab ikke er korrekt. Projektet er todelt. Den første del består af beskrivelse og sammenligning af historie og udvikling af relevant lovgivning i begge lande. Den anden del består af sammenligning af dødsfaldsstatistik i begge lande i perioden 2000-2010. Projektet viser, at ved at øge frekvensen af retsmedicinske obduktioner i Danmark, samt at bedre kontrollen ved de retslægelige ligsyn, opnås bedre dødsstatistik og således bedre sundhedspolitik.

Hovedvejleder: Lene Warner Thorup Boel. Vicestatsobducent, lektor, ph.d. Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet.

Medvejleder: Henrik Bøggild. Ledende embedslæge, ph.d. Embedslægerne Nordjylland, Aalborg.

Medvejleder: Antti Juhani Sajantila. Professor, ph.d. Retsmedicinsk Institut, Helsinki Universitet, Finland.

Medvejleder: Kaisa Lalu. Speciallæge i retsmedicin, ph.d. Retsmedicinsk Enhed, Institut for Sundhed og Velfærd, Helsinki, Finland.